Giới thiệu

Có rất nhiều tool khác nhau mà bạn có thể sử dụng để phát triển ứng dụng trên Blackberry – Eclipse Plugin và JDE. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt và cấu hình Eclipse Plugin như là một IDE để phát triển ứng dụng trên Blackberry. Sau đó chúng ta sẽ tạo một project HelloWorld và chạy emulator của Blackberry. Bạn có thể xem thêm link video hướng dẫn cài đặt.

Link download Eclipse Plugin

1.Install Eclipse and the plugin to c:\blackberry\ide\eclipse

2.Complete the installation:

3.On to creating your first project:

Creating a project

Chạy Eclipse trong thư mục c:\blackberry\ide\eclipse.

Bước 1 – Tạo workspace

Bước 2 – Sau khi thiết lập workspace thành công, từ menu Blackberry, lựa chọn Configure BlackBerry Workspace.

Bước 2.1 – Click OK.

Bước 3 – Trong menu File, chọn New -> Project. Sau đó chọn Blackberry Project.

Bước 3.1 – Đặt tên ứng dụng, chẳng hạn: “FirstProject”, sau đó click Finish.

Bước 4 – Tạo một lớp Java

Bước 4.1 – Đặt tên lớp “HelloWorld’, và click Finish.

Copy đoạn code này vào file nguồn:

/**

* HelloWorld.java

* Copyright (C) 2001-2004 Research In Motion Limited. All rights reserved.

*/

import net.rim.device.api.ui.*;

import net.rim.device.api.ui.component.*;

import net.rim.device.api.ui.container.*;

import net.rim.device.api.system.*;

public class HelloWorld extends UiApplication {

public static void main(String[] args) {

HelloWorld theApp = new HelloWorld();

theApp.enterEventDispatcher();

}

public HelloWorld() {

pushScreen(new HelloWorldScreen());

}

}

final class HelloWorldScreen extends MainScreen {

public HelloWorldScreen() {

super();

LabelField title = new LabelField(“HelloWorld Sample”, LabelField.ELLIPSIS

| LabelField.USE_ALL_WIDTH);

setTitle(title);

add(new RichTextField(“Hello World!”));

}

public boolean onClose() {

Dialog.alert(“Goodbye!”);

System.exit(0);

return true;

}

}

Bước 5 – Thiết lập các thuộc tính cho project, vào Project -> Properties -> BlackBerry Project Properties, và thiết lập giá trị:

Bước 5.1 – Vào tb Resources, thêm một icon vào project.

Bước 6 – Thay đổi các component nếu bạn cài nhiều Blackberry JDE Component.

Bước 7 – Để chạy ứng dụng HelloWorld, vào Run -> Run, sau đó chọn BlackBerry Simulator, và chọn OK.

Chúc các bạn thành công!

Link tham khảo: http://developerlife.com/tutorials/?p=427

Complete the installation:
Advertisements