Phân tích SAX dễ dàng hơn

Android SDK có chứa một lớp tiện ích được gọi là android.util.Xml. Ví dụ 7 trình bày cách cài đặt một trình phân tích SAX với cùng lớp tiện ích như thế.
Ví dụ 7. Trình phân tích SAX Android

public class AndroidSaxFeedParser extends BaseFeedParser {

public AndroidSaxFeedParser(String feedUrl) {

super(feedUrl);

}

public List<Message> parse() {

RssHandler handler = new RssHandler();

try {

Xml.parse(this.getInputStream(), Xml.Encoding.UTF_8, handler);

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

}

return handler.getMessages();

}

}

Lưu ý là lớp này vẫn sử dụng trình xử lý SAX chuẩn, vì đơn giản bạn đã sử dụng lại RssHandler như trong ví dụ 7 ở trên. Việc có thể sử dụng lại trình xử lý SAX rất tốt, nhưng nó vẫn có đôi chút phức tạp về mã trình. Bạn có tưởng tượng, nếu bạn phải phân tích một tài liệu XML phức tạp hơn rất nhiều, trình phân tích có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho các lỗi. Ví dụ, hãy xem lại phương thức endElement trong ví dụ 6. Lưu ý cách phương thức này kiểm tra như thế nào nếu currentMessage có giá trị không trước khi nó cố cài đặt các thuộc tính? Bây giờ hãy nhìn vào XML mẫu trong ví dụ 4. Lưu ý rằng có các thẻ TITLE và LINK nằm ngoài các thẻ ITEM. Đó là lý do tại sao kiểm tra giá trị không được đưa vào. Nếu không thì thẻ TITLE đầu tiên có thể gây ra một NullPointerException. Android bao gồm cả biến thể SAX API của chính nó (xem ví dụ 8) loại bỏ yêu cầu bạn phải viết trình xử lý SAX của chính bạn.
Ví dụ 8. Trình phân tích SAX Android đơn giản

public class AndroidSaxFeedParser extends BaseFeedParser {

public AndroidSaxFeedParser(String feedUrl) {

super(feedUrl);

}

public List<Message> parse() {

final Message currentMessage = new Message();

RootElement root = new RootElement(“rss”);

final List<Message> messages = new ArrayList<Message>();

Element channel = root.getChild(“channel”);

Element item = channel.getChild(ITEM);

item.setEndElementListener(new EndElementListener(){

public void end() {

messages.add(currentMessage.copy());

}

});

item.getChild(TITLE).setEndTextElementListener(new EndTextElementListener(){

public void end(String body) {

currentMessage.setTitle(body);

}

});

item.getChild(LINK).setEndTextElementListener(new EndTextElementListener(){

public void end(String body) {

currentMessage.setLink(body);

}

});

item.getChild(DESCRIPTION).setEndTextElementListener(new

EndTextElementListener(){

public void end(String body) {

currentMessage.setDescription(body);

}

});

item.getChild(PUB_DATE).setEndTextElementListener(new EndTextElementListener(){

public void end(String body) {

currentMessage.setDate(body);

}

});

try {

Xml.parse(this.getInputStream(), Xml.Encoding.UTF_8,

root.getContentHandler());

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

}

return messages;

}

}

Như đã hứa, mã phân tích SAX mới không sử dụng trình xử lý SAX. Thay vào đó nó sử dụng các lớp từ gói android.sax trong SDK. Các lớp này cho phép bạn mô hình hóa cấu trúc của tài liệu XML của bạn và thêm một trình nghe sự kiện nếu cần. Trong mã trình trên, bạn khai báo rằng tài liệu của bạn sẽ có một phần tử gốc có tên rss và rằng phần tử này sẽ có ba phần tử con là channel. Tiếp đến bạn nói rằng channel sẽ có ba phần tử con được gọi là ITEM và bạn bắt đầu gắn các trình nghe. Đối với mỗi trình nghe, bạn đã sử dụng một lớp bên trong vô danh đã thực hiện giao diện bạn quan tâm (hoặc EndElementListner hoặc EndTextElementListener). Chú ý không cần phải theo dõi dữ liệu ký tự. Việc này không chỉ đơn giản hơn mà thực sự còn hiệu quả hơn. Cuối cùng, khi bạn gọi dẫn phương thức tiện ích Xml.parse, bây giờ bạn đưa vào trình xử lý được tạo ra từ phần tử gốc.

Toàn bộ mã trình ở trên trong trong ví dụ 8 thuộc loại tùy chọn. Nếu bạn thấy thoải mái với mã trình phân tích SAX chuẩn trong môi trường Java, thì bạn có thể tích vào đó. Nếu bạn muốn thử các trình bao bọc tiện lợi do Android SDK cung cấp, bạn cũng có thể sử dụng nó. Nếu bạn không muốn sử dụng SAX thì sao đây? Vẫn còn có một vài lựa chon khác. Lựa chọn đầu tiên bạn sẽ thấy đó là DOM.

Làm việc DOM

DOM phân tích trên Android được hỗ trợ hoàn toàn. Nó làm việc chính xác như khi nó làm việc trong mã trình Java mà bạn sẽ chạy trên máy tính để bàn hoặc trên một máy chủ. Ví dụ 9 trình bày một thực thi dựa trên DOM của giao diện trình phân tích.
Ví dụ 9. Thực thi dựa trên DOM của một trình phân tích điểm tin

public class DomFeedParser extends BaseFeedParser {

protected DomFeedParser(String feedUrl) {

super(feedUrl);

}

public List<Message> parse() {

DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();

List<Message> messages = new ArrayList<Message>();

try {

DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();

Document dom = builder.parse(this.getInputStream());

Element root = dom.getDocumentElement();

NodeList items = root.getElementsByTagName(ITEM);

for (int i=0;i<items.getLength();i++){

Message message = new Message();

Node item = items.item(i);

NodeList properties = item.getChildNodes();

for (int j=0;j<properties.getLength();j++){

Node property = properties.item(j);

String name = property.getNodeName();

if (name.equalsIgnoreCase(TITLE)){

message.setTitle(property.getFirstChild().getNodeValue());

} else if (name.equalsIgnoreCase(LINK)){

message.setLink(property.getFirstChild().getNodeValue());

} else if (name.equalsIgnoreCase(DESCRIPTION)){

StringBuilder text = new StringBuilder();

NodeList chars = property.getChildNodes();

for (int k=0;k<chars.getLength();k++){

text.append(chars.item(k).getNodeValue());

}

message.setDescription(text.toString());

} else if (name.equalsIgnoreCase(PUB_DATE)){

message.setDate(property.getFirstChild().getNodeValue());

}

}

messages.add(message);

}

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

}

return messages;

}

}

Giống như ví dụ SAX đầu tiên, không có gì là cụ thể đối với Android về mã trình này. Trình phân tích DOM đọc tất cả các tài liệu XML vào bộ nhớ rồi sau đó cho phép bạn sử dụng các DOM API để chạy ngang qua cây XML, truy vấn dữ liệu mà bạn muốn. Đây là mã trình rất dễ làm, và, trong một số cách, còn đơn giản hơn cả các thực thi dựa trên SAX. Tuy nhiên, thông thường DOM tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn vì trước tiên mọi thứ đều được đọc vào bộ nhớ. Điều này có thể là một vấn đề trên thiết bị di động chạy Android, nhưng nó có thể đáp ứng được trong một vài trường hợp sử dụng nhất định mà dung lượng tài liệu XML sẽ không bao giờ quá lớn. Có thể điều này ngụ ý rằng các nhà phát triển Android đã đoán rằng trình phân tích SAX sẽ phổ biến hơn rất nhiều trên các ứng dụng Android, do đó các tiện ích bổ sung được cung cấp cho nó. Một loại trình phân tích XML khác cũng có trên Android, và đó là trình phân tích kéo.

Trình phân tích kéo XML

Như đã đề cập trong các phần trước, Android không cung cấp hỗ trợ cho StAX API của Java. Tuy nhiên Android lại đi kèm với một trình phân tích kéo làm việc tương tự như StAX. Nó cho phép mã ứng dụng của bạn kéo hoặc tìm kiếm các sự kiện từ trình phân tích, trái ngược với trình phân tích SAX tự động đẩy các sự kiện cho trình xử lý. Ví dụ 10 miêu tả một thực thi trình phân tích kéo của một giao diện trình phân tích điểm tin.
Ví dụ 10. Thực thi dựa trên trình phân tích kéo

public class XmlPullFeedParser extends BaseFeedParser {

public XmlPullFeedParser(String feedUrl) {

super(feedUrl);

}

public List<Message> parse() {

List<Message> messages = null;

XmlPullParser parser = Xml.newPullParser();

try {

// auto-detect the encoding from the stream

parser.setInput(this.getInputStream(), null);

int eventType = parser.getEventType();

Message currentMessage = null;

boolean done = false;

while (eventType != XmlPullParser.END_DOCUMENT && !done){

String name = null;

switch (eventType){

case XmlPullParser.START_DOCUMENT:

messages = new ArrayList<Message>();

break;

case XmlPullParser.START_TAG:

name = parser.getName();

if (name.equalsIgnoreCase(ITEM)){

currentMessage = new Message();

} else if (currentMessage != null){

if (name.equalsIgnoreCase(LINK)){

currentMessage.setLink(parser.nextText());

} else if (name.equalsIgnoreCase(DESCRIPTION)){

currentMessage.setDescription(parser.nextText());

} else if (name.equalsIgnoreCase(PUB_DATE)){

currentMessage.setDate(parser.nextText());

} else if (name.equalsIgnoreCase(TITLE)){

currentMessage.setTitle(parser.nextText());

}

}

break;

case XmlPullParser.END_TAG:

name = parser.getName();

if (name.equalsIgnoreCase(ITEM) &&

currentMessage != null){

messages.add(currentMessage);

} else if (name.equalsIgnoreCase(CHANNEL)){

done = true;

}

break;

}

eventType = parser.next();

}

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

}

return messages;

}

}

Trình phân tích kéo làm việc tương tự như trình phân tích SAX. Nó có các sự kiện tương tự (phần tử bắt đầu, phần tử kết thúc) nhưng bạn phải kéo từ chúng (parser.next()). Các sự kiện được gửi đi dưới dạng các mã số, vì thế bạn có thể sử dụng một case-switch đơn giản. Chú ý, thay vì nghe cho đến khi kết thúc các phần tử như trong phân tích SAX, với trình phân tích kéo, thật dễ dàng tiến hành hầu hết các xử lý ngay từ đầu. Trong mã trình trong ví dụ 10, khi một phần tử bắt đầu, bạn có thể gọi dẫn parser.nextText() để kéo tất cả dữ liệu ký tự từ tài liệu XML. Điều này mang đến một sự đơn giản hóa tốt cho phân tích SAX. Cũng cần chú ý rằng bạn đặt một cờ (biến boolean done) để nhận biết khi nào bạn đến phần kết thúc nội dung mà bạn quan tâm. Điều này cho phép bạn sớm tạm dừng việc đọc tài liệu XML, vì bạn biết rằng mã trình sẽ không quan tâm đến phần còn lại của tài liệu. Điều này có thể rất hữu ích, đặc biệt nếu bạn chỉ cần một phần nhỏ tài liệu đang được truy cập. Bạn có thể giảm đáng kể thời gian phân tích bằng cách dừng việc phân tích càng sớm càng tốt. Hơn nữa, kiểu tối ưu hóa này đặc biệt quan trọng trên thiết bị di động nơi tốc độ kết nối có thể chậm. Trình phân tích kéo có một vài ưu điểm về hiệu năng cũng như ưu điểm sử dụng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để viết XML.

Tạo XML

Đến tận bây giờ, tôi vẫn đã và đang tập trung phân tích XML từ Internet. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ứng dụng của bạn cần gửi XML tới một máy chủ ở xa. Hiển nhiên bạn có thể sử dụng một StringBuilder hoặc cái gì đó tương tự để tạo ra một chuỗi XML. Một thay thế khác nữa bắt nguồn từ trình phân tích kéo trong ví dụ 11.
Ví dụ 11. Viết XML bằng trình phân tích kéo

private String writeXml(List<Message> messages){

XmlSerializer serializer = Xml.newSerializer();

StringWriter writer = new StringWriter();

try {

serializer.setOutput(writer);

serializer.startDocument(“UTF-8”, true);

serializer.startTag(“”, “messages”);

serializer.attribute(“”, “number”, String.valueOf(messages.size()));

for (Message msg: messages){

serializer.startTag(“”, “message”);

serializer.attribute(“”, “date”, msg.getDate());

serializer.startTag(“”, “title”);

serializer.text(msg.getTitle());

serializer.endTag(“”, “title”);

serializer.startTag(“”, “url”);

serializer.text(msg.getLink().toExternalForm());

serializer.endTag(“”, “url”);

serializer.startTag(“”, “body”);

serializer.text(msg.getDescription());

serializer.endTag(“”, “body”);

serializer.endTag(“”, “message”);

}

serializer.endTag(“”, “messages”);

serializer.endDocument();

return writer.toString();

} catch (Exception e) {

throw new RuntimeException(e);

}

}

Lớp XmlSerializer là một phần trong gói giống như XmlPullParser được dùng trong phần trên. Thay vì kéo vào các sự kiện, nó đẩy chúng ra đến một luồng hoặc một bộ ghi. Trong trường hợp này, nó dễ dàng đẩy chúng sang một thể hiện java.io.StringWriter. Nó cung cấp một API đơn giản cùng với các phương thức để bắt đầu và kết thúc một tài liệu, xử lý các phần tử và thêm văn bản hoặc các thuộc tính. Đây có thể là một lựa chọn thay thế khá tốt cho việc sử dụng một StringBuilder, vì dễ dàng đảm bảo XML của bạn chuẩn xác.

Tổng kết

Loại ứng dụng nào bạn muốn xây dựng cho các thiết bị Android? Dù là loại nào đi nữa, nếu nó cần làm việc với dữ liệu từ Internet, thì có thể nó cần phải làm việc với XML. Trong bài viết này, bạn đã thấy rằng Android được tích hợp đi cùng với rất nhiều công cụ xử lý XML. Bạn có thể chọn lấy một trong các công cụ đó như là công-cụ-lựa-chọn của bạn, hoặc bạn có thể lựa chọn căn cứ vào trường hợp sử dụng. Thông thường sự lựa chọn an toàn là chọn cùng với SAX, và Android cung cấp cho bạn cả cách truyền thống để thực hiện SAX và một trình bao bọc tiện lợi khéo léo trên cả SAX. Nếu tài liệu của bạn nhỏ, thì có lẽ DOM là cách đơn giản hơn nên theo. Nếu tài liệu của bạn lớn, nhưng bạn chỉ cần một phần tài liệu, thì trình phân tích kéo XML có lẽ là cách hiệu quả hơn nên theo. Cuối cùng, để viết XML, gói trình phân tích kéo cũng cung cấp một cách thuận tiện để làm việc đó. Vì thế, cái mà XML của bạn cần có là gì đi nữa, thì Android SDK vẫn có cho bạn.

Code

Các bài liên quan:
Làm việc với Xml Trên Android – Phần 1

Advertisements