Một lớp chứa nhiều Constructor được dùng để tạo đối tượng. Gồm có những đặc điểm sau:

  • Constructor được khai báo tương tự như phương thức nhưng không có kiểu trả về.
  • Trùng với tên lớp.

Ví dụ: Giả sử ta có một Class Bicycle, thì ta có thể khai báo Constructor như sau:

public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, int startGear) {
    gear = startGear;
    cadence = startCadence;
    speed = startSpeed;
}
  • Nếu tạo Class mà không có Constructor thì Compiler sẽ tự động tạo một Default Constructor. Tuy nhiên, nếu trong một Class có nhiều Constructor mà không có Default Constructor thì Compiler sẽ không tạo ra chúng.

Ví dụ:

class Bush {
  Bush(int i) {}
  Bush(double d) {}
}

Và tạo Constructor: new Bush()

Lúc này, Compiler sẽ phàn nàn rằng không tìm thấy Constructor phù hợp.

Constructor với các tham số:

Nếu Constructor không được gọi một cách tường minh, Compiler sẽ tự động gọi một Constructor no-argument của lớp cha. Nhưng nếu lớp cha không có Constructor no-argument nào, thì Compiler sẽ thông báo lỗi.

Lưu ý:

  • Constructor trong Java là không bắt buộc. Compiler sẽ tự động thêm vào Constructor không có tham số, gọi là Constructor mặc định (Default Constructor) cho lớp không có Constructor.
  • Không thể viết nhiều Constructor có cùng kiểu và số lượng các tham số cho cùng một lớp.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Advertisements