Bài 4: Đồng bộ hóa(Synchronized) Thread (tiếp theo)

3.Static synchronized method:

Ngoài lock ở cấp độ đối tượng(object-level) cho mỗi instance của lớp, còn có lock ở cấp độ lớp (class-level) được chia sẽ cho tất cả instance của một lớp cụ thể. Mỗi lớp nạp bởi JavaVM có đúng một lock class-level. Nếu một phương thức được khai báo cả 2 từ khóa static và synchronized, một thread phải có được quyền truy cập vào lock class-level trước khi đi vào phương thức.

Lock class-level có thể được sử dụng để truy cập độc quyền vào các biến thành viên static. Cũng như lock object-level cần được ngăn chặn sự sửa đổi dữ liệu của các biến thành viên non-static, lock class-level cũng cần được ngăn chặn sự sửa đổi của các biến thành viên static. Thậm chí là khi không có biến nào liên quan, thì modifier synchronized cũng có thể được sử dụng trên các phương thức static nhằm đảm bảo chỉ có một thread nằm bên trong một phương thức tại một thời điểm.

Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, ta xét ví dụ sau:

1: public class StaticNeedSync extends Object {

2:     private static int nextSerialNum = 10001;

3:

4:     public static int getNextSerialNum() {

5:         int sn = nextSerialNum;

6:

7:         // Simulate a delay that is possible if the thread

8:         // scheduler chooses to swap this thread off the

9:         // processor at this point. The delay is exaggerated

10:         // for demonstration purposes.

11:         try { Thread.sleep(1000); }

12:         catch ( InterruptedException x ) { }

13:

14:         nextSerialNum++;

15:         return sn;

16:     }

17:

18:     private static void print(String msg) {

19:         String threadName = Thread.currentThread().getName();

20:         System.out.println(threadName + “: “ + msg);

21:     }

22:

23:     public static void main(String[] args) {

24:         try {

25:             Runnable r = new Runnable() {

26:                     public void run() {

27:                         print(“getNextSerialNum()=” +

28:                                 getNextSerialNum());

29:                     }

30:                 };

31:

32:             Thread threadA = new Thread(r, “threadA”);

33:             threadA.start();

34:

35:             Thread.sleep(1500);

36:

37:             Thread threadB = new Thread(r, “threadB”);

38:             threadB.start();

39:

40:             Thread.sleep(500);

41:

42:             Thread threadC = new Thread(r, “threadC”);

43:             threadC.start();

44:

45:             Thread.sleep(2500);

46:

47:             Thread threadD = new Thread(r, “threadD”);

48:             threadD.start();

49:         } catch ( InterruptedException x ) {

50:             // ignore

51:         }

52:     }

53: }

Lớp StaticNeedSync có một biến thành viên nextSerialNum với khai báo private static, được dùng để lưu giá trị các số tiếp theo sẽ được tạo ra (dòng 2). Phương thức getNextSerialNum ()  (dòng 4-16) là được khai báo public và static. Khi gọi phương thức này, nó có giá trị hiện tại của nextSerialNum và lưu trữ nó trong một biến cục bộ sn (dòng 5). Sau đó, thread gọi phương thức này tạm sleep 1 giây(dòng 11) để một thread thứ 2 thực hiện. Khi các thread nhận được một cơ hội để chạy lại, nó tăng nextSerialNum lên 1 biến để chuẩn bị cho cuộc gọi tiếp theo (dòng 14).

Main thread có 4 thread tương tác với phương thức getNextSerialNum(). Cả 4 thread đều sử dụng cùng một đối tượng Runnable(dòng 25-30). Main thread bắt đầu với threadA(dòng 33) và sleep khoảng 1,5 giây. Thời gian này đủ để threadA vào và trả về từ phương thức getNextSerialNum(). Tiếp theo, main Thread tiếp tục bắt đầu với threadB(dòng 38), sau đó nó sleep khoảng 0,5 giây(dòng 40) trước khi nó bắt đầu threadC(dòng 43). Cả threadB và threadC cùng nằm trong phương thức getNextSerialNum(), và điều này làm nảy sinh một vài vấn đề. Sau khi chờ 2,5 giây (nhiều thời gian cho threadB và threadC trả về), main thread bắt đầu threadD (dòng 45-48). threadD gọi phương thức getNextSerialNum () lần cuối cùng. Kết quả dưới đây mô tả ví dụ trên:

threadA: getNextSerialNum()=10001

threadB: getNextSerialNum()=10002

threadC: getNextSerialNum()=10002

threadD: getNextSerialNum()=10004

Để giải quyết vấn đề trên, ta chỉ cần thêm vào từ khóa synchronized vào phương thức getNextSerialNum().

1: public class StaticSync extends Object {

2:     private static int nextSerialNum = 10001;

3:

4:     public static synchronized int getNextSerialNum() {

5:         int sn = nextSerialNum;

6:

7:         // Simulate a delay that is possible if the thread

8:         // scheduler chooses to swap this thread off the

9:         // processor at this point. The delay is exaggerated

10:         // for demonstration purposes.

11:         try { Thread.sleep(1000); }

12:         catch ( InterruptedException x ) { }

13:

14:         nextSerialNum++;

15:         return sn;

16:     }

17:

18:     private static void print(String msg) {

19:         String threadName = Thread.currentThread().getName();

20:         System.out.println(threadName + “: “ + msg);

21:     }

22:

23:     public static void main(String[] args) {

24:         try {

25:             Runnable r = new Runnable() {

26:                     public void run() {

27:                         print(“getNextSerialNum()=” +

28:                                 getNextSerialNum());

29:                     }

30:                 };

31:

32:             Thread threadA = new Thread(r, “threadA”);

33:             threadA.start();

34:

35:             Thread.sleep(1500);

36:

37:             Thread threadB = new Thread(r, “threadB”);

38:             threadB.start();

39:

40:             Thread.sleep(500);

41:

42:             Thread threadC = new Thread(r, “threadC”);

43:             threadC.start();

44:

45:             Thread.sleep(2500);

46:

47:             Thread threadD = new Thread(r, “threadD”);

48:             threadD.start();

49:         } catch ( InterruptedException x ) {

50:             // ignore

51:         }

52:     }

53: }

Kết quả từ ví dụ trên:

threadA: getNextSerialNum()=10001

threadB: getNextSerialNum()=10002

threadC: getNextSerialNum()=10003

threadD: getNextSerialNum()=10004

Sở dĩ vấn đề trên được giải quyết là do khi threadC vào phương thức getNextSerialNum(), nó lập tức rơi vào trạng thái block và đợi threadB kết thúc nó mới được phép tiếp tục thực hiện trong phương thức getNextSerialNum().

4.Sử dụng Class-level lock trong synchronized statement.

Để sử dụng synchronized statement trong Class-level lock, ta sử dụng theo cú pháp sau:

synchronized ( ClassName.class ) {

// body

}

Ví dụ: ta tạo lớp StaticBlock để mô phỏng kỹ thuật trên như sau:

1: public class StaticBlock extends Object {

2:     public static synchronized void staticA() {

3:         System.out.println(“entering staticA()”);

4:

5:         try { Thread.sleep(5000); }

6:         catch ( InterruptedException x ) { }

7:

8:         System.out.println(“leaving staticA()”);

9:     }

10:

11:     public static void staticB() {

12:         System.out.println(“entering staticB()”);

13:

14:         synchronized ( StaticBlock.class ) {

15:             System.out.println(

16:                     “in staticB() – inside sync block”);

17:

18:             try { Thread.sleep(2000); }

19:             catch ( InterruptedException x ) { }

20:         }

21:

22:         System.out.println(“leaving staticB()”);

23:     }

24:

25:     public static void main(String[] args) {

26:         Runnable runA = new Runnable() {

27:                 public void run() {

28:                     StaticBlock.staticA();

29:                 }

30:             };

31:

32:         Thread threadA = new Thread(runA, “threadA”);

33:         threadA.start();

34:

35:         try { Thread.sleep(200); }

36:         catch ( InterruptedException x ) { }

37:

38:         Runnable runB = new Runnable() {

39:                 public void run() {

40:                     StaticBlock.staticB();

41:                 }

42:             };

43:

44:         Thread threadB = new Thread(runB, “threadB”);

45:         threadB.start();

46:     }

47: }

Trong lớp StaticBlock, phương thức staticA() được khai báo synchronized và static. Phương thức staticB() được khai báo static và có chứa một block synchronized(dòng 14-20). Các đối tượng sử dụng để kiểm soát truy cập vào block này là đối tượng Class cho StaticBlock và được tìm thấy bằng cách sử StaticBlock.class(dòng 14).

Trong phương thức main, threadA được bắt đầu và gọi phương thức staticA()(dòng 28). Sau một khoảng thời gian 200 mili giây, threadB bắt đầu và gọi phương thức staticB(). Trong khi threadA sleep trong phương thức staticA(), threadB vào phương thức staticB(), in một message và đi vào block static synchronized(dòng 14).

Khi threadA trả về từ staticA(), threadB nhận class-level lock và hoàn tất phương thức staticB().

Sau đây là kết quả của ví dụ trên:

1: entering staticA()

2: entering staticB()

3: leaving staticA()

4: in staticB() – inside sync block

5: leaving staticB()

Lưu ý rằng, mặc dù threadB có thể vào phương thức staticB()(dòng 2) nhưng nó không thể vào để thực hiện block synchronized(dòng 4) cho đến khi threadA trả về từ staticA()(dòng 3). ThreadB sẽ rơi vào trạng thái block cho tới khi threadA giải phóng class-level lock.

5.Deadlocks:

Khi sử dụng nhiều thread truy cập vào các đối tượng có giữ lock, nếu không cẩn thận thì rất có thể xảy ra tình trạng deadlocks. Đó là khi một threadA nắm giữ lock1, một threadB nắm giữ lock2. Trong khi threadA nắm giữ lock1, nó lại muốn nắm giữ thêm lock2, nhưng vì threadB đang nắm giữ lock2 nên threadA sẽ rơi vào trạng thái block, và nó phải đợi cho tới khi threadB giải phóng lock2. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, trong khi threadB đang nắm giữ lock2, nó lại muốn tiếp tục nắm giữ lock1, và lock1 đang được nắm giữ bởi threadA, nên threadB lại rơi vào trạng thái block. Lúc này, cả threadA và threadB rơi vào trạng thái block mãi mãi vì phải đợi thread kia giải phóng lock. Đây chính là trường hợp deadlocks.

Ví dụ:

1: public class Deadlock extends Object {

2:     private String objID;

3:

4:     public Deadlock(String id) {

5:         objID = id;

6:     }

7:

8:     public synchronized void checkOther(Deadlock other) {

9:         print(“entering checkOther()”);

10:

11:         // simulate some lengthy process

12:         try { Thread.sleep(2000); }

13:         catch ( InterruptedException x ) { }

14:

15:         print(“in checkOther() – about to “ +

16:                 “invoke ‘other.action()’”);

17:         other.action();

18:

19:         print(“leaving checkOther()”);

20:     }

21:

22:     public synchronized void action() {

23:         print(“entering action()”);

24:

25:         // simulate some work here

26:         try { Thread.sleep(500); }

27:         catch ( InterruptedException x ) { }

28:

29:         print(“leaving action()”);

30:     }

31:

32:     public void print(String msg) {

33:         threadPrint(“objID=” + objID + “ – “ + msg);

34:     }

35:

36:     public static void threadPrint(String msg) {

37:         String threadName = Thread.currentThread().getName();

38:         System.out.println(threadName + “: “ + msg);

39:     }

40:

41:     public static void main(String[] args) {

42:         final Deadlock obj1 = new Deadlock(“obj1”);

43:         final Deadlock obj2 = new Deadlock(“obj2”);

44:

45:         Runnable runA = new Runnable() {

46:                 public void run() {

47:                     obj1.checkOther(obj2);

48:                 }

49:             };

50:

51:         Thread threadA = new Thread(runA, “threadA”);

52:         threadA.start();

53:

54:         try { Thread.sleep(200); }

55:         catch ( InterruptedException x ) { }

56:

57:         Runnable runB = new Runnable() {

58:                 public void run() {

59:                     obj2.checkOther(obj1);

60:                 }

61:             };

62:

63:         Thread threadB = new Thread(runB, “threadB”);

64:         threadB.start();

65:

66:         try { Thread.sleep(5000); }

67:         catch ( InterruptedException x ) { }

68:

69:         threadPrint(“finished sleeping”);

70:

71:         threadPrint(“about to interrupt() threadA”);

72:         threadA.interrupt();

73:

74:         try { Thread.sleep(1000); }

75:         catch ( InterruptedException x ) { }

76:

77:         threadPrint(“about to interrupt() threadB”);

78:         threadB.interrupt();

79:

80:         try { Thread.sleep(1000); }

81:         catch ( InterruptedException x ) { }

82:

83:         threadPrint(“did that break the deadlock?”);

84:     }

85: }

Trong phương thức main(), có hai instance của Deadlock được tạo ra và hai thread được bắt đầu, mỗi thread chạy trên một instance; instance thứ nhất được thiết lập là obj1, cái kia là obj2(dòng 42-43). ThreadA được start và gọi phương thức checkOther() của obj1 và gán một tham chiếu đến obj2(dòng 47), sau khi sleep khoảng 200 mili giây, threadB được start và gọi phương thức checkOther() của obj2 và nó gán một tham chiếu tới obj1. Phương thức checkOther() là synchronized nên thread truy cập vào nó sẽ nhận lock. Cả threadA và threadB sẽ không bao giờ thực hiện được phương thức action(), vì khi threadA đang ở trong phương thức checkOther() nó nắm giữ lock trên obj1, thì threadB cũng ở trong phương thức checkOther() và nắm giữ lock của obj2. Khi threadA cố gắng gọi phương thức action() trong obj2, nó sẽ bị block do threadB đang nắm giữ lock trên obj2, và nó sẽ đợi cho tới khi threadB giải phóng lock trên obj2. Sau đó, threadB gọi phương thức action() trên obj1 và cũng rơi vào trạng thái block do lock trên obj1 đã bị threadA chiếm giữ; main thread sleep trong 5 giây khi deadlock được tạo ra(dòng 66), khi tỉnh dậy, nó cố gắng phá vỡ deadlock bằng cách interrupt threadA(dòng 72), sau 1 giây nó tiếp tục cố gắng interrupt threadB. Thật không may, điều này không phá vỡ deadlock, bởi khi một thread đang bị block vì đợi để có được lock, nó không đáp ứng với interrupt.

Kết quả từ ví dụ trên:

threadA: objID=obj1 – entering checkOther()

threadB: objID=obj2 – entering checkOther()

threadA: objID=obj1 – in checkOther() – about to invoke ‘other.action()’

threadB: objID=obj2 – in checkOther() – about to invoke ‘other.action()’

main: finished sleeping

main: about to interrupt() threadA

main: about to interrupt() threadB

main: did that break the deadlock?

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Các bài liên quan:
Tìm hiểu Thread trong Java – Phần 4

Advertisements