Để kiểm tra version của thiết bị có hỗ trợ API cho phép gửi hay nhận tin nhắn SMS hay không, bạn sử dụng phương thức System.getProperty(“wireless.messaging.version”). Bạn có thể tham khảo đoạn code sau:

import javax.microedition.lcdui.Alert;
import javax.microedition.lcdui.AlertType;
import javax.microedition.lcdui.Display;

[…]

String wmVersion = System.getProperty("wireless.messaging.version");
if (wmVersion != null) {
    // Wireless messaging is supported. Inform the user.
    Alert alert = new Alert("Supported",
        "Wireless messaging is supported. Version is: " + wmVersion,
        null, AlertType.INFO);
    Display.getDisplay(this).setCurrent(alert);
} else {
    // Wireless messaging is not supported. Inform the user.
    Alert alert = new Alert("Not supported",
        "Wireless messaging is not supported.", null,
        AlertType.INFO);
    Display.getDisplay(this).setCurrent(alert);
}

Tham khảo code từ forum Nokia

Advertisements