Java không sử dụng từ khóa goto để jump từ 1 đoạn code này đến một đoạn code khác như C hay C++. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ Java có sử dụng một cơ chế có cách thức hoạt động tương tự như goto ở trong C hay C++, đó là sử dụng từ khóa break hay continue kết hợp với một label.

Ví dụ:

public class LabeledFor {

public static void main(String[] args) {

int i = 0;

outer: // Can’t have statements here

for(; true 😉 { // infinite loop

inner: // Can’t have statements here

for(; i < 10; i++) {

prt(“i = ” + i);

if(i == 2) {

prt(“continue”);

continue;

}

if(i == 3) {

prt(“break”);

i++; // Otherwise i never

// gets incremented.

break;

}

if(i == 7) {

prt(“continue outer”);

i++; // Otherwise i never

// gets incremented.

continue outer;

}

if(i == 8) {

prt(“break outer”);

break outer;

}

for(int k = 0; k < 5; k++) {

if(k == 3) {

prt(“continue inner”);

continue inner;

}

}

}

}

// Can’t break or continue

// to labels here

}

static void prt(String s) {

System.out.println(s);

}

}

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Advertisements