I.Giới thiệu

Wireless Messaging API (WMA API) được sử dụng để truy cập tài nguyên giao tiếp không dây như tin nhắn SMS (Short Message Service) và CBS (Cell Broadcast Service) và chúng độc lập vớp platform. Các messaging API dựa trên khung kết nối chung (Generic Connection Framework – GCF), được định nghĩa trong đặc tả CLDC.

Wireless Messaging API (WMA)thuộc JSR 120; là một gói tùy chọn cho các Java Platform Micro Edition (Java ME).

II.Tổng quan

Các giao thức messaging được giải thích trong tài liệu này, đó là:

  • Cell Broadcast Service (CBS)
  • Short Messaging Service (SMS)

Cell Broadcast Service(CBS)

Với sự giúp đỡ của các dịch vụ phát sóng di động GSM, tin nhắn có thể được gửi đến tất cả các trạm di động (Mobile Station). Ví dụ: điện thoại di động và máy fax.

Dữ liệu nhị phân và ASCII là 2 cách để gửi dữ liệu. Trong ASCII, chiều dài của text lên đến 15 trang và 93 ký tự cho mỗi trang, và các chuỗi text chỉ hỗ trợ cho các thông điệp ASCII.

Short Messaging Service(SMS)

SMS là một giao thức truyền thông cho việc truyền các tin nhắn kiểu văn bản(text) / nhị phân được xác định như là một phần của một loạt(series) các tiêu chuẩn GSM.

Độ dài tối đa cho mỗi tin nhắn là 160 ký tự.

WMA API có một giao diện chung được cài đặt cho tất cả các message; đó là javax.wireless.messaging.Message. Giao diện Message cung cấp các phương thức chung cho tất cả các message.

Một phần dữ liệu của message bao gồm cả text messsage và binary message, được đại diện bởi 2 giao diện TextMessage và BinaryMessage được dẫn xuất từ giao diện Message.

Hình 1 bên dưới mô tả chức năng gửi và nhận message được cài đặt bởi một MessageConnection(được dẫn xuất từ giao diện Connection của Generic Connection Framework – GCF). Hình 1 cũng mô tả mối quan hệ giữa WMA và GCF

Các phương thức gửi và nhận message có thể ném một ngoại lệ SecurityException nếu ứng dụng không được quyền truy cập vào các hoạt động này.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Các bài liên quan:
Wireless Messaging API – JSR120 -Phan2

Advertisements