I.Giới thiệu

Bài viết này mô tả package Game, các tính năng của nó và cách thức để phát triển Game. Bài viết này cũng cung cấp một ví dụ mẫu để hiểu Game API.

MIDP 2.0 đã đưa ra một gói game mới mà trước đây thiếu trong MIDP 1.0. Gói này nhằm đơn giãn hóa việc phát triển game.

II.Phạm vi
Bài viết này dành cho những người có kiến thức cơ bản của Java ME và muốn biết về gói Game API và xem xét nó hữu ích như thế nào trong việc phát triển trò chơi.

III.Tổng quan

Gói Game API javax.microedition.lcdui.game rất gọn nhẹ và chỉ có 5 lớp:

  • Game Canvas
  • Layer
  • Layer Manager
  • Sprite
  • TiledLayer

1.GameCanvas

Kế thừa từ lớp Canvas. Nó cung cấp tính năng màn hình cơ bản và có khả năng truy vấn trạng thái phím.

2.Layer

Lớp Layer là một lớp trừu tượng. Nó cũng đại diện cho các phần tử trực quan các trò chơi như Sprite hay TiledLayer. Nó tạo cơ sở của framework Layer và cung cấp các thuộc tính cơ bản như vị trí, kích thước, và khả năng hiển thị.

3.LayerManager

Lớp LayerManager tự động hóa quá trình render. Với sự giúp đỡ của lớp này, bạn có thể thiết lập một khung nhìn(view), đại diện cho khung nhìn của game và tự động render các layer của game, để thực hiện khung nhìn mong muốn.

4.Sprite

Lớp này hiển thị một số khung(frame) đồ họa. Nó cũng cung cấp chuyển đổi khác nhau và các phương thức phát hiện va chạm. Sprite là một lớp con của Layer.

5.TiledLayer

TileLayer là một lớp con của Layer. Lớp này được sử dụng để xác định màn hình lớn bằng cách chia màn hình thành một mạng lưới các ô(cell) có thể được lấp đầy(fill) với một image nhỏ gọi là tile. Tại đây bạn có thể fill các ô với tile động. Gói này làm tăng sự phát triển phong phú của game bằng cách đơn giản hóa tính logic của game, nâng cao hiệu năng game. Vì vậy, tạo ra hình ảnh động trơn tru.

Các bài liên quan
Game API – Phần 2
Game API – Phần 3
Game API – Phần cuối

Advertisements