Ngày nay, có nhiều kiểu và định dạng multimedia trên thị trường, và các kiểu và định dạng mới đang được giới thiệu ở mọi thời điểm. Ngoài ra còn có nhiều phương pháp khác nhau để lưu trữ và cung cấp các loại phương tiện truyền thông khác nhau. Ví dụ, có các thiết bị lưu trữ truyền thống (như các hệ thống tập tin trên đĩa, CD, và DVD), có giao thức (UDP, HTTP, vv) và các giao thức không dây (WAP, …).
Gói javax.microedition.media được xây dựng dựa trên block của Mobile Media API(JSR-135) và cho phép hỗ trợ âm thanh thông qua MMAPI. Điều này có nghĩa là các tone được chơi một cách riêng lẽ hay một chuỗi các tone, hay chơi các đoạn audio.
Đặc tả Mobile Media API(JSR-135) cung cấp nhiều đặc điểm hơn gói javax.microedition.media. Các API này cho phép hiển thị hình ảnh, hay chơi các clip video, audio trong các ứng dụng Java.
Advanced Multimedia Supplements API for J2ME (AMMS API) (JSR-234) được xây dựng dựa trên MMAPI. AMMS API có thêm nhiều điều khiển và mở rộng hơn MMAPI, như các hiệu ứng âm thanh, hỗ trợ tốt hơn cho camera kỹ thuật số, định dạng điều khiển và các phương thức xử lý media và hình ảnh.

I.Tổng quan về Mobile Media API
MMAPI được thực thi trên các thiết bị có hỗ trợ MIDP – ở cả platform S60 và Series 40, MMAPI đã được hỗ trợ từ phiên bản 1st Edition trở lên. Các API cho phép các MIDlet sử dụng nhiều kiểu media khác nhau mạnh mẽ hơn. Các MIDlet này còn có thể chơi các đoạn video và audio, chụp ảnh sử dụng camera.
II.Sử dụng Mobile Media API
2.1.Cấu trúc


Manager là lớp chỉ có các phương thức tĩnh, ứng dụng không thể tạo instance của nó. Manager cung cấp các phương thức static để tạo các Player và truy vấn các giao thức và kiểu nội dung được hỗ trợ. Ngoài ra, nó cũng cung cấp phương thức playTone() để play một âm đơn(single tone).
Manager có phương thức tĩnh createPlayer() để tạo ra một Player kết hợp với DataSource liên quan để cung cấp nó với dữ liệu. DataSource này có thể được xây dựng từ InputStream hay từ một URI-style locator. Instance của DataSource không hiện hữu để lập trình. Ví dụ:
http://something.com/somefile.wav
capture://video(hiển thị video từ camera có sẵn trên thiết bị)
Manager tạo ra kiểu của lớp Player thực thi một cách chính xác nhờ kiểu tra kiểu nội dung của DataSource. Nếu không xác định được kiểu của DataSource, nó sẽ ném một ngoại lệ MediaException.
Một khi đối tượng Player đã được tạo ra, nó cung cấp nhiều loại control khác nhau:

  • VolumeControl: điều khiển âm lượng audio của Player.
  • StopTimeCotrol: dừng Player sau khi đã play một khoảng thời gian.
  • VideoControl: điều khiển cách hình ảnh của video player được hiển thị.

Còn rất nhiều kiểu control khác, nhưng không phải tất cả các control đều được hỗ trợ bởi MMAPI. Bạn có thể tìm các control được hỗ trợ trên thiết bị bằng cách sử dụng đoạn code sau:

System.getProperty(“supports.video.capture”)

Các bài liên quan:
Sử dụng Multimedia API trong Nokia – Phần 2
Sử dụng Multimedia API trong Nokia – Phần 3
Sử dụng Multimedia API trong Nokia – Phần cuối

Advertisements