I.Giới thiệu về J2ME
1.Lịch sử
2. Lý do chọn J2ME
3.Kiến trúc J2ME
4.Giới thiệu MIDP
5.Môi trường phát triển J2ME

II. Các thành phần giao diện cấp cao
1.Đối tượng Display, Displayable và Screen
2.Các thành phần Form và Items
3.Thành phần List, TestBox, Alert và Ticker
III. Các thành phần giao diện cấp thấp
1.Các API ở mức thấp
2.Lớp Canvas
3.Lớp Graphics
4.Các hàm API dùng để lập trình game
IV. Xử lý sự kiện
1.Đối tượng Command
2.Đối tượng Item
3.Ví dụ
V. RecordStore Management System
1.Persitent Storage Through The Record Store
2.Các vấn đề liên quan đến RMS
3.Duyệt Record với RecordEnumeration
4.Sắp xếp các Record với RecordComparator
5.Searching with RecordFilter
7.Notification of Changes with RecordListener
8.Exception Handling
VI. Generic Connection FrameWork
1.Những giao thức được hổ trợ trong GCF
2.Hỗ trợ giao thức HTTP trong MIDP
3.Accessing a Java Servlet

Download

Chúc các bạn học được nhiều điều bổ ích từ ebook này.

Advertisements